TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ ALIM İLANI

By , in İlanlar on . Tagged width: ,
ekaynaklar.com
Paylaşmak ister misiniz?

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
olmak.
b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
ile engeli bulunmamak.
e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi
itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek
Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan
edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.
BAŞVURU TARİHLERİ : 04.10.2021-18.10.2021
BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Şahinkaya Cad.No:106 Beykoz / İSTANBUL
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formu (www.pdb.edu.tr. İnternet sayfasından temin edilebilir)
Diploma Fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi
Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler
1 Adet fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri
uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı
adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek
kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde
istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat
etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya
da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İlanen duyurulur.