Spss Analizi Nedir

By , in Blog Eğitim dosyaları on . Tagged width: , , ,
Paylaşmak ister misiniz?

Spss Analizi Nedir

Spss Programı Nedir?

SPSS, İngilizce açılımı Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) olan ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında, ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından Pazar araştırması yapmak amacıyla da sıklıkla kullanılan bir bilgisayar programıdır. ,

Program Windows ve Mac bilgisayarlarda çalışmaktadır ve Microsoft Excell programına benzer bir görünüme sahiptir.

Spss Programı Ne İşe Yarar?

SPSS programı başta anket analizleri olmak üzere sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında da elde edilen bazı ölçümlerin analiz edilmesi için kullanılır.

Verilerin sayısal olarak dağılımlarının (adet bazında )belirlenmesinde frekans analizi kullanılır.

Elde edilen verilere ilişkin ortalama, standart sapma, mod, medyan gibi değerlerin hesaplanmasında ise tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılır.

Frekans analizi ile tanımlayıcı istatistikler temel analizler olup kolaylıkla yapılabilmektedir. Karşılaştırma ya da ilişki analizleri parametrik ve non parametrik adında iki grup altında toplanır.

Parametrik ya da non parametrik analizlerin kullanıp kullanılmayacağı belirli kriterlere bağlıdır. Bu kriterlerin başında verilerin normal dağılıma uygun olup olmaması ve homojen olup olmaması gelmektedir.

Normal dağılım ve homojenlik kavramları istatistiksel bilgi gerektirmektedir.

Normal Dağılım

Kısaca anlatmak gerekirse; 1,2,1,3,1,2,2,3 şeklindeki bir veri seti normal dağılım gösterir, 1,6,2,1,8,2 şeklinde veri seti ise normal dağılım göstermez diyebiliriz.

Kısacası normal dağılım/homojenlik, veri setimizdeki verilerin birbirlerine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu, bir başka deyişle ne kadar dağınık olduğunu ifade eder.

Frekans ve tanımlayıcı istatistiklerle kıyaslandığında, parametrik testler olan Independent t test (Bağımsız Örneklem t test), One Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) ve bunların non parametrik karşılığı olan Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testi ise kısmen de olsa uzmanlık gerektirmektedir.

Bu analizler 2 ve ya daha fazla gruba ait olan ortalamaların/sıra ortalamalarının karşılaştırılması için kullanılır.

Karşılaştırma analizlerine ek olarak regresyon ve korelasyon gibi ilişki analizleri de SPSS programında yapılabilmektedir. Regresyon analizleri sadece normal dağılım gösteren verilere uygulanırken, korelasyon analizi hem normal dağılım gösteren hem de normal dağılım göstermeyen verilere uygulanabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar

SPSS analizleri yapılırken en büyük hata geleneksel yaklaşımlar kullanmaktır. Kaba bir deyişle “benim hocam böyle yapmış, o yüzden ben de böyle yapmalıyım” ifadesi geleneksel bir yaklaşımdır.

Analizlerde önemli olan kimin ne şekilde analiz yaptığı değil, kriterlerin sağlanıp sağlanamadığıdır.

SPSS programında hangi analizlerin yapılacağı çalışmaya (anket uygulaması, laboratuvar ya da saha testleri) başlamadan önce planlanmalı ve çalışma sırasında bu doğrultuda hareket edilmelidir.

Çalışma sonrasında hangi analizlerin yapılacağını kararlaştırmaya çalışmak oldukça riskli bir durumdur ve yapılan bütün ölçümlerin boşa gitmesine neden olabilir.

Bu nedenle SPSS ya da bir başka analiz programı kullanılacaksa çalışmaya başlamadan önce bir uzmana danışılması araştırmacının yararına olacaktır.

Spss Analizi yazısı kaynak

https://www.ekaynaklar.com/category/egitim-dosyalari/ adresindeki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Google Arama Sözcükleri

spss korelasyon analizi
spss veri analizi
spss analiz ücretleri
spss analizi
spss anket analizi
spss analiz yöntemleri
spss güvenilirlik analizi
spss regresyon analizi
faktör analizi spss
spss faktör analizi
spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi
pearson korelasyon analizi spss
regresyon analizi nasıl yapılır spss
sosyal bilimlerde spss ile veri analizi
spss nitel veri analizi
zaman serileri analizi spss
bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi pdf
diskriminant analizi spss
lojistik regresyon analizi spss
spss de analiz nasıl yapılır